ഒരു വേഴ്ചാ യന്ത്രം

ഞാനൊരു വേഴ്ചാ യന്ത്രം,
എപ്പോഴും സോപ്പിട്ട് വെളുപ്പിച്ച്
എണ്ണയിട്ട് മിനുസപ്പെടുത്തി വെക്കണം.
ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ പലതും മാറി മാറി മറിച്ചു നോക്കി
എവിടേയും കണ്ടില്ല ഞാന്‍
സ്ത്രീയുടെ സാമൂഹ്യനീതി.
കണ്ടതൊക്കെയും
എങ്ങനെ വേഴ്ചകളില്‍
നവംനവങ്ങളാമനുഭൂതികള്‍
പകര്‍ന്നു നല്‍കണമെന്നുമാ‍ത്രം.
ഈ വേഴ്ചാ യന്ത്രത്തില്‍
മിനുക്കുപണികള്‍ നടത്താന്‍
ഏവരുമുത്സാഹികള്‍
ബസ്സിലും, ടാക്കീസിലും
എന്തിന് ബ്ലോഗില്‍ പോലും.